Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Core Design [phổ biến] Core Design Ltd [hợp tác]
Được thành lập 1988
Trạng thái Không tồn tại kể từ 11 tháng năm 2006 [>17 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
7 16%
5 12%
5 12%
5 12%
5 12%
4 9%
3 7%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập