Trò chơi liên quan đến công ty345

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo [phổ biến] Nintendo Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Nintendo Playing Card Company Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến 1963] Yamauchi Nintendo & Company [phổ biến, có hiệu lực đến 1949] Nintendo Koppai [phổ biến, có hiệu lực đến 1933]
Trạng thái Hoạt động kể từ 23 tháng chín 1889 [>130 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 75%
10 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
116 25%
78 17%
70 15%
47 10%
46 10%
22 5%
20 4%
14 3%
9 2%
7 2%
6 1%
6 1%
5 1%
5 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập