Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập