Trò chơi liên quan đến công ty86

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 1C Entertainment [phổ biến] 1C Publishing EU, s.r.o. [hợp tác]
Tên trước đây Cenega Publishing, s.r.o. [hợp tác, có hiệu lực đến tháng năm 2007] Cenega Publishing [phổ biến, có hiệu lực đến tháng năm 2007]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng tư 2002 [>19 năm]
Quốc gia của công ty Cộng hòa Séc [trụ sở chính] Europe
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 66%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
84 58%
17 12%
14 10%
14 10%
10 7%
3 2%
3 2%
1 <1%
Đăng nhập