Chưa có bìa
Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Total War: Warhammer 2. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập