+ 14 nền tảng thêm ▾
HQ

Atari Corporation

Trò chơi liên quan đến công ty15

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Atari [phổ biến] Atari Corporation [hợp tác]
Tên trước đây Atari, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến tháng bảy 1984]
Được thành lập 1972
Trạng thái Không tồn tại kể từ 1996 [24 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 79%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 79%
3 most recent game 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
9 26%
4 11%
2 6%
2 6%
2 6%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập