Trò chơi liên quan đến công ty55

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Merge Games [phổ biến] Merge Games Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng một 2010 [>11 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%
3 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
42 29%
25 17%
22 15%
19 13%
16 11%
6 4%
5 3%
3 2%
3 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập