HQ

SimTex, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại SimTex [phổ biến] SimTex, Inc. [hợp tác]
Được thành lập 1988
Trạng thái Không tồn tại kể từ 1998 [10 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 87%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 87%
3 most recent game 87%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
4 67%
1 17%
1 17%
Đăng nhập