Đây KHÔNG PHẢI một công ty trò chơi. HQ

studio bokan, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại studio bokan [phổ biến] studio bokan, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 59%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 25%
2 25%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
Đăng nhập