Trò chơi liên quan đến công ty109

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Team17 Digital [phổ biến] Team17 Digital Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Team17 Software [phổ biến, có hiệu lực đến 2009] 17-Bit Software [phổ biến, có hiệu lực đến 1991]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1990 [>31 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 63%
10 most recent game 65%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
89 26%
43 13%
39 11%
34 10%
23 7%
16 5%
14 4%
14 4%
9 3%
8 2%
8 2%
6 2%
4 1%
4 1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập