Đây KHÔNG PHẢI một công ty trò chơi. HQ

The Third Floor, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại The Third Floor [phổ biến] The Third Floor, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Vương quốc Anh
Trang web Chính thức

Company rating 65%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 65%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 22%
2 22%
2 22%
1 11%
1 11%
1 11%
Đăng nhập