Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
RTS
Tương thích iPadOS
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập