+ 15 nền tảng thêm ▾
HQ

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

Trò chơi liên quan đến công ty124

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Bandai Namco Entertainment Europe [phổ biến] Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. [hợp tác]
Tên trước đây Bandai Namco Games Europe [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2015] Bandai Namco Games Europe S.A.S. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2015] Namco Bandai Games Europe [phổ biến, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2014] Namco Bandai Games Europe S.A.S. [hợp tác, có hiệu lực đến 31 tháng ba 2014]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2005 [>15 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính] Europe
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%
3 most recent game 68%
10 most recent game 73%
Over last year (1 game) 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
69 27%
41 16%
30 12%
29 11%
20 8%
16 6%
14 5%
13 5%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập