Trò chơi liên quan đến công ty43

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Firaxis Games [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 64%
10 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
40 28%
28 19%
15 10%
15 10%
13 9%
10 7%
6 4%
6 4%
5 3%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập