Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại IllFonic [phổ biến] IllFonic, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2007 [>13 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
8 44%
4 22%
2 11%
2 11%
1 6%
1 6%
Đăng nhập