Trò chơi liên quan đến công ty129

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo of America [phổ biến] Nintendo of America, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 75%
10 most recent game 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
47 29%
29 18%
20 13%
16 10%
15 9%
8 5%
7 4%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
Đăng nhập