Trò chơi liên quan đến công ty327

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Square Enix [phổ biến] Square Enix Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Enix Corporation [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2003] Eidansha Boshu Service Center [phổ biến, có hiệu lực đến tháng tám 1982]
Trạng thái Hoạt động kể từ 22 tháng chín 1975 [>45 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 63%
10 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
150 17%
121 13%
84 9%
76 8%
71 8%
68 8%
46 5%
40 4%
37 4%
34 4%
24 3%
23 3%
22 2%
19 2%
14 2%
13 1%
10 1%
9 <1%
8 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập