Hình nền29

Xem thêm


Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập