Trò chơi liên quan đến công ty77

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Aksys Games [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
26 17%
23 15%
16 11%
15 10%
14 9%
12 8%
10 7%
10 7%
9 6%
4 3%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập