Trò chơi liên quan đến công ty84

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2022 Sims 4: My Wedding Stories, The
2021 Sims 4: Cottage Living, The
2021 Sims 4: Dream Home Decorator, The
2021 Sims 4: Paranormal Stuff, The
2020 Sims 4: Snowy Escape, The
2020 Sims 4: Star Wars - Journey to Batuu, The
2020 Sims 4: Eco Lifestyle, The
2019 Sims 4: Discover University, The
2019 Sims 4: Island Living, The
2019 Sims 4: StrangerVille, The
2018 Sims 4: Get Famous, The
2018 Sims 4: Seasons, The
2018 Sims Mobile, The
2017 Sims 4: Cats & Dogs, The
2016 Sims 4: City Living, The
2016 Sims 4: Dine Out, The
2015 Sims 4: Get Together, The
2015 Sims 4: Spooky Stuff, The
2015 Sims 4: Perfect Patio Stuff Pack, The
2015 Sims 4: Get to Work, The
2015 Sims 4: Outdoor Retreat, The
2014 SimCity BuildIt
2014 60% Sims 4, The
2013 Sims 3: Roaring Heights, The
2013 SimCity: Cities of Tomorrow
2013 Sims 3: Into the Future, The
2013 Sims 3: Movie Stuff Pack, The
2013 Sims 3: Island Paradise, The
2013 SimCity Social
2013 Sims 3: Dragon Valley, The
2013 SimCity: Amusement Park
2013 58% SimCity [III/2013]
2013 Sims 3: University Life, The
2013 Sims 3: 70s, 80s, & 90s Stuff Pack, The
2012 Sims 3: Seasons, The
2012 Sims 3: Supernatural, The
2012 Sims 3: Sunlit Tides, The
2012 Sims 3: Diesel Stuff, The
2012 Sims 3: Katy Perry's Sweet Treats, The
2012 Sims 3: Showtime, The
2012 Sims 3: Lunar Lakes, The
2012 Sims 3: Master Suite Stuff, The
2011 Sims 3: Pets, The
2011 Sims Medieval: Pirates and Nobles, The
2011 Sims 3: Hidden Springs, The
2011 Sims 3: Town Life Stuff, The
2011 Sims 3: Generations, The
2011 59% Darkspore
2011 70% Sims Medieval, The
2011 Sims 3: Outdoor Living Stuff, The
2010 Sims 3: Late Night, The
2010 MySims SkyHeroes
2010 65% Sims 3: Ambitions, The
2010 Sims 3: High-End Loft Stuff, The
2009 Sims 3: World Adventures, The
2009 SimAnimals Africa
2009 Spore Hero
2009 Spore Hero Arena
2009 MySims Agents
2009 Spore: Galactic Adventures
2009 MySims Racing
2009 71% Sims 3, The
2009 MySims Party
2009 SimAnimals
2008 Spore: Creepy & Cute Parts Pack
2008 MySims
2008 72% Spore
2003 78% SimCity 4: Rush Hour
2003 78% SimCity 4
2000 SimCity 3000 Unlimited
2000 75% Sims, The
1999 78% SimCity 3000
1997 Streets of SimCity
1996 3D Pinball: Space Cadet
1996 SimCity 2000 Network Edition
1995 SimTown
1994 SimCity 2000 Scenarios Volume 1: Great Disasters
1994 SimCity 2000 Scenarios Volume 1: Great Disasters
1994 SimCity 2000 Scenarios Volume 1: Great Disasters
1994 SimCity 2000 Urban Renewal Kit
1994 SimTower: The Vertical Empire
1993 79% SimCity 2000
1993 79% SimCity 2000
1993 79% SimCity 2000
1993 SimCity Enhanced CD-ROM
1990 SimCity Graphics Set 1: Ancient Cities
1990 SimCity Graphics Set 1: Ancient Cities
1990 SimCity Graphics Set 2: Future Cities
1990 SimCity Graphics Set 2: Future Cities
1989 77% SimCity [I/1989]
1989 77% SimCity [I/1989]

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Maxis [phổ biến] EA Maxis [hợp tác]
Tên trước đây Maxis Software, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng sáu 1997]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1987 [>35 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Úc Phần Lan
Trang web Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 59%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
73 34%
60 28%
10 5%
10 5%
9 4%
8 4%
6 3%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập