HQ

Sega Studios Australia

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sega Studios Australia [phổ biến]
Tên trước đây The Creative Assembly Australia [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười hai 2010] The Creative Assembly International Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến tháng mười hai 2010]
Được thành lập Tháng bảy 2002
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2013 [>11 năm]
Quốc gia của công ty Úc [trụ sở chính]

Company rating 86%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 86%
3 most recent game 86%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
6 33%
3 17%
3 17%
3 17%
2 11%
1 6%
Đăng nhập