Trò chơi mới phát hành hoặc sẽ đến sớm

343 trò chơi với bộ lọc

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
31 tháng năm 2022 Crusader Kings 3: Fate of Iberia Một gói nội dung (DLC) cho Crusader Kings 3
12 tháng năm 2022 Stellaris: Overlord Một mở rộng cho Stellaris
3 tháng năm 2022 Stellaris: Nemesis Một mở rộng cho Stellaris
29 tháng ba 2022 Crusader Kings 3
17 tháng hai 2022 Total War: Warhammer 3
8 tháng hai 2022 Crusader Kings 3: Royal Court Một mở rộng cho Crusader Kings 3
14 tháng mười hai 2021 Total War Saga: Troy - Rhesus & Memnon, The Một gói nội dung (DLC) cho Total War Saga: Troy, A
23 tháng mười một 2021 Hearts of Iron 4: No Step Back Một mở rộng cho Hearts of Iron 4
11 tháng mười một 2021 Europa Universalis 4: Origins Một mở rộng cho Europa Universalis 4
11 tháng mười một 2021 Stellaris: Necroids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
7 tháng mười 2021 Imperiums: Age of Alexander Một mở rộng cho Imperiums: Greek Wars
30 tháng chín 2021 Stellaris: Ancient Relics Một mở rộng cho Stellaris
2 tháng chín 2021 Total War Saga: Troy - Mythos, A Một mở rộng cho Total War Saga: Troy, A
3 tháng sáu 2021 Slipways
12 tháng năm 2021 Realpolitiks 2
27 tháng tư 2021 Europa Universalis 4: Leviathan Một mở rộng cho Europa Universalis 4
15 tháng tư 2021 Stellaris: Nemesis Một mở rộng cho Stellaris
29 tháng ba 2021 Total War: Three Kingdoms - Fates Divided Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
25 tháng ba 2021 Empires in Ruins
25 tháng ba 2021 Stellaris: Lithoids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
16 tháng ba 2021 Crusader Kings 3: Northern Lords Một gói nội dung (DLC) cho Crusader Kings 3
11 tháng ba 2021 Total War: Three Kingdoms - Fates Divided Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
16 tháng hai 2021 Imperator: Rome - Heirs of Alexander Một gói nội dung (DLC) cho Imperator: Rome
11 tháng hai 2021 Romance of the Three Kingdoms 14
11 tháng hai 2021 Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Một mở rộng cho Romance of the Three Kingdoms 14
28 tháng một 2021 Total War Saga: Troy - Ajax & Diomedes, A Một gói nội dung (DLC) cho Total War Saga: Troy, A
26 tháng một 2021 Stellaris: MegaCorp Một mở rộng cho Stellaris
10 tháng mười hai 2020 Romance of the Three Kingdoms 14
10 tháng mười hai 2020 Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Một mở rộng cho Romance of the Three Kingdoms 14
3 tháng mười hai 2020 Total War: Warhammer 2 - The Twisted & the Twilight Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
2 tháng mười hai 2020 Imperiums: Troy Một mở rộng cho Imperiums: Greek Wars
29 tháng mười 2020 Stellaris: Necroids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
29 tháng mười 2020 Total War Saga: Troy - Blood & Glory, A Một gói nội dung (DLC) cho Total War Saga: Troy, A
15 tháng mười 2020 Hearts of Iron 4: Battle for the Bosporus Một gói nội dung (DLC) cho Hearts of Iron 4
24 tháng chín 2020 Total War Saga: Troy - Amazons, A Một gói nội dung (DLC) cho Total War Saga: Troy, A
3 tháng chín 2020 Total War: Three Kingdoms - The Furious Wild Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
1 tháng chín 2020 Crusader Kings 3
13 tháng tám 2020 Total War Saga: Troy, A
30 tháng bảy 2020 Imperiums: Greek Wars
25 tháng sáu 2020 Stellaris: Apocalypse Một mở rộng cho Stellaris
25 tháng sáu 2020 Stellaris: Humanoids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
9 tháng sáu 2020 Europa Universalis 4: Emperor Một mở rộng cho Europa Universalis 4
28 tháng năm 2020 Total War: Warhammer 2 - The Warden & The Paunch Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
21 tháng năm 2020 Field of Glory: Empires - Persia 550-330 BCE Một mở rộng cho Field of Glory: Empires
21 tháng năm 2020 Total War: Warhammer 2 - The Warden & The Paunch Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
12 tháng năm 2020 Stellaris: Synthetic Dawn Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
31 tháng ba 2020 Imperator: Rome - Magna Graecia Một gói nội dung (DLC) cho Imperator: Rome
19 tháng ba 2020 Total War: Three Kingdoms - A World Betrayed Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
17 tháng ba 2020 Stellaris: Federations Một mở rộng cho Stellaris
28 tháng hai 2020 Romance of the Three Kingdoms 14
25 tháng hai 2020 Hearts of Iron 4: La Résistance Một mở rộng cho Hearts of Iron 4
19 tháng hai 2020 Total War: Three Kingdoms - Mandate of Heaven Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
28 tháng một 2020 Warsworn: Dragon of Japan - Empire Edition
16 tháng một 2020 Romance of the Three Kingdoms 14
16 tháng một 2020 Total War: Three Kingdoms - Mandate of Heaven Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
7 tháng một 2020 Total War: Warhammer 2 - The Shadow & The Blade Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
12 tháng mười hai 2019 Total War: Warhammer 2 - The Shadow & The Blade Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
3 tháng mười hai 2019 Imperator: Rome - The Punic Wars Một gói nội dung (DLC) cho Imperator: Rome
24 tháng mười 2019 Stellaris: Lithoids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
22 tháng mười 2019 AI War 2
3 tháng mười 2019 Total War: Warhammer 2 - The Hunter and the Beast Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
11 tháng chín 2019 Total War: Warhammer 2 - The Hunter and the Beast Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
29 tháng tám 2019 Oriental Empires: Three Kingdoms Một mở rộng cho Oriental Empires
22 tháng tám 2019 Total War: Three Kingdoms - Eight Princes Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
8 tháng tám 2019 Total War: Three Kingdoms - Eight Princes Một mở rộng cho Total War: Three Kingdoms
11 tháng bảy 2019 Field of Glory: Empires
4 tháng sáu 2019 Stellaris: Ancient Relics Một mở rộng cho Stellaris
23 tháng năm 2019 Total War: Three Kingdoms
23 tháng năm 2019 Total War: Three Kingdoms - Yellow Turban Rebellion Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Three Kingdoms
25 tháng tư 2019 Imperator: Rome
28 tháng hai 2019 Hearts of Iron 4: Man the Guns Một mở rộng cho Hearts of Iron 4
26 tháng hai 2019 Stellaris
3 tháng một 2019 Medieval Kingdom Wars
11 tháng mười hai 2018 Europa Universalis 4: Golden Century Một mở rộng cho Europa Universalis 4
6 tháng mười hai 2018 Stellaris: MegaCorp Một mở rộng cho Stellaris
21 tháng mười một 2018 Total War: Warhammer 2
14 tháng mười một 2018 Acropolis: The Archaic Age
13 tháng mười một 2018 Crusader Kings 2: Holy Fury Một mở rộng cho Crusader Kings 2
8 tháng mười một 2018 Total War: Warhammer 2 - Curse of the Vampire Coast Một mở rộng cho Total War: Warhammer 2
6 tháng chín 2018 Europa Universalis 4: Dharma Một mở rộng cho Europa Universalis 4
8 tháng sáu 2018 Nobunaga's Ambition: Taishi
5 tháng sáu 2018 Nobunaga's Ambition: Taishi
31 tháng năm 2018 Total War: Warhammer 2 - The Queen & The Crone Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
22 tháng năm 2018 Stellaris: Distant Stars Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
20 tháng ba 2018 Europa Universalis 4: Rule Britannia Một gói nội dung (DLC) cho Europa Universalis 4
15 tháng ba 2018 Realpolitiks: New Power Một mở rộng cho Realpolitiks
8 tháng ba 2018 Hearts of Iron 4: Waking the Tiger Một mở rộng cho Hearts of Iron 4
22 tháng hai 2018 Stellaris: Apocalypse Một mở rộng cho Stellaris
23 tháng một 2018 Total War: Warhammer 2 - Rise of the Tomb Kings Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
7 tháng mười hai 2017 Stellaris: Humanoids Species Pack Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
30 tháng mười một 2017 Nobunaga's Ambition: Taishi
16 tháng mười một 2017 Crusader Kings 2: Jade Dragon Một mở rộng cho Crusader Kings 2
16 tháng mười một 2017 Europa Universalis 4: Cradle of Civilization Một mở rộng cho Europa Universalis 4
26 tháng mười 2017 Total War: Warhammer 2 - Blood for the Blood God 2 Một gói nội dung (DLC) cho Total War: Warhammer 2
28 tháng chín 2017 Total War: Warhammer 2
21 tháng chín 2017 Stellaris: Synthetic Dawn Một gói nội dung (DLC) cho Stellaris
14 tháng chín 2017 Oriental Empires
2 tháng tám 2017 Supreme Ruler: The Great War
14 tháng sáu 2017 Europa Universalis 4: Third Rome Một gói nội dung (DLC) cho Europa Universalis 4
14 tháng sáu 2017 Hearts of Iron 4: Death or Dishonor Một mở rộng cho Hearts of Iron 4

Filter games

Genres and tags Danh sách đầy đủ Search field

{{ tag_class.name }}

{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag into this field will be present in all search results altogether
{{ tag_by_id(tag_id)['name'] }}
Tags that you drag here will be excluded from search results
Show all statuses ▾
Show all platforms ▾

Đăng nhập